Algemene voorwaarden

Disciple Fashion


 

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je onze website bezoekt of een bestelling plaatst via onze webshop.

Artikel 1. Definities

 1. Disciple Fashion: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 84963247, gevestigd te Utrecht en handelend onder de naam Disciple Fashion.
 2. Webshop: Disciple Fashion is een webshop die zich ten doel stelt het verkopen van producten. Te raadplegen via disciple-fashion.com en alle bijbehorende (sub)domeinen.
 3. Klant: te verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikmaakt (en/of zich geregistreerd heeft op de website) van de diensten van Disciple Fashion.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Disciple Fashion en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. De rechtsbetrekking tussen Disciple Fashion en klant, een en ander in meest ruime zin.
 5. Algemene voorwaarden: in deze wordt onder ‘diensten’ verstaan: alle door Disciple Fashion en/of door haar ingeschakelde derden aan klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Disciple Fashion ten behoeve van klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van klant worden verricht. De onderhavige algemene voorwaarden.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘website’ verstaan: de website disciple-fashion.com.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen het wettelijke bedenktermijn van een aankoop af te zien.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen klant en Disciple Fashion gesloten overeenkomsten (inclusief alle aanbiedingen) waarbij Disciple Fashion Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Disciple Fashion overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van klant.
 5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel (als rechtens mogelijk is), aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Situaties die blijkens niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld/opgenomen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de gedachten’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien er onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden zijn, dienen deze uitgelegd te worden ‘naar de gedachten’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. De overeenkomst

 1. Disciple Fashion levert niet wanneer er door de klant een adres is opgeven in een land waar Disciple Fashion niet levert.
 2. Klant kan tevens bestellingen doen op de website. De overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling en het voldoen aan de daarbij door Disciple Fashion gestelde voorwaarden.
 3. Als Disciple Fashion een bevestiging naar klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Disciple Fashion kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Disciple Fashion kan overwegen een overeenkomst niet aan te gaan bij verdenken van fraude/misbruik/oplichting. Tevens als er sprake is van een eerder niet afgehaalde bestelling.
 5. Klant is verantwoordelijk voor het strekken van de juiste gegevens. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens verstrekt zijn, heeft Disciple Fashion het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. Ook heeft Disciple Fashion het recht een bestelling te weigeren op verdenking van misbruik/fraude (zie ook lid 4 van dit artikel).
 6. Disciple Fashion kan binnen wettelijke kaders een onderzoek instellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Disciple Fashion op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren. Tevens aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling.
 7. Disciple Fashion behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen op elk moment. De wijziging/update wordt via de website van Disciple Fashion bekend gemaakt. Wij verwachten dat de klant zelf onze website raadpleegt en controleert op de meest recente versie van algemene voorwaarden (met name o.a. bij een aankoop).
 8. Indien klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de overeenkomst/aankoop/offerte van Disciple Fashion dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Disciple Fashion deze schriftelijk bevestigt.
 9. Een opdracht door klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Disciple Fashion.
 10. De klant draagt er zorg voor dat Disciple Fashion zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 

Artikel 4 . Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Disciple Fashion en klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Disciple Fashion op en is voor de klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Disciple Fashion en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst en levering/verzending

 1. Zodra de bestelling door Disciple Fashion ontvangen is, stuurt Disciple Fashion de producten zo spoedig (zie website) mogelijk toe (met inachtneming van lid 3 van dit artikel).
 2. Disciple Fashion acht het adres dat de klant aan Disciple Fashion kenbaar heeft gemaakt als plaats van de levering.
 3. Disciple Fashion streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen uiterlijk 30 dagen uit te voeren. Ter keuze van Disciple Fashion, kan de wijze van levering op verschillende manieren plaatsvinden. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Tevens overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
 4. Disciple Fashion heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 5. Disciple Fashion bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Disciple Fashion kan ervoor kiezen om de producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de producten persoonlijk te bezorgen. Disciple Fashion is vrij in de keuze van de verzendmethode en dit kan ook van tijd tot tijd wijzigen. Het moment dat Disciple Fashion het pakket heeft afgegeven bij het postorderbedrijf heeft zij geen invloed meer op de duur van de aflevering van het pakket door het postorderbedrijf.
 6. Disciple Fashion stelt de klant ter kennis indien zij de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren. In overleg kan de klant in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst (kosteloos) te ontbinden.
 7. Zodra de te leveren producten afgeleverd zijn op het opgegeven afleveradres, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Het risico gaat al eerder over op de klant indien uitdrukkelijk anders is afgesproken. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over zodra de overdracht van de producten plaats vindt.
 8. In geval van het niet afhalen of het weigering van de aangeboden levering komen de retour en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de klant, ongeacht de reden.
 9. Disciple Fashion raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en daarbij eventueel gebleken gebreken zo snel mogelijk (doch binnen 14 dagen vanaf de afleveringsdatum), met duidelijk scherpe foto’s inclusief een duidelijke omschrijving hiervan te melden via het retourformulier op onze website.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Disciple Fashion is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Disciple Fashion goede grond heeft te vrezen dat klant in die verplichtingen zal tekortschieten, het is mogelijk (maar niet verplicht), dat Disciple Fashion de klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke kan stellen waarbij klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Disciple Fashion bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en klant in verzuim is, dan is Disciple Fashion gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens klant, waarbij klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (herroepingsrecht).
 2. Bij de overeenkomst met betrekking tot het leveren van diensten begint de termijn van het herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor klant geldt dat de overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Disciple Fashion de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de overeenkomst verleent klant hiervoor toestemming aan Disciple Fashion en verklaart hij afstand te doen van het herroepingsrecht.
 4. Voorts geldt dat klant het herroepingsrecht behoudt indien de levering van de diensten, op verzoek van klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Wel is klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde diensten.
 5. Bij een overeenkomst met betrekking tot het leveren van producten begint de termijn van het herroepingsrecht te lopen voor klant, of een door klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij: het product heeft ontvangen, het laatste product heeft ontvangen indien klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, en het eerste product heeft ontvangen bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
 6. Indien klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel gebruikmaakt van het herroepingsrecht, zal Disciple Fashion het gehele door klant (vooruit) betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het (gehele) product volledig terugstorten. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Disciple Fashion de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Disciple Fashion aanbiedt het product zelf af te halen, mag Disciple Fashion wachten met terugbetalen tot Disciple Fashion het geretourneerde product heeft ontvangen.
 7. Fouten of onjuistheden die bij een inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk via het retour formulier aan Disciple Fashion te worden gemeld.
 8. Producten die op basis van specificaties van de klant zijn gemaakt (zoals o.a. maatwerk), of om reden van gezondheid en hygiëne producten waarvan de verzegeling verbroken is, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 9. Klant kan het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. Kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. De klant draagt zowel de retourkosten als verzendrisico voor het te retourneren product. Disciple Fashion behoudt zich het recht voor onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen te weigeren.
 10. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product en de verpakking. klant zal de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat klant het product niet verder mag inspecteren (de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan) dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien klant besluit het product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Disciple Fashion dit dan ook na te laten. In ieder geval dienen geretourneerde producten:
 • Onbeschadigd te zijn, niet gedragen of gewassen te zijn en voorzien van originele verpakking en kaartjes.
 • Geen voedselvlekken, make-up vlekken, lichaamsgeuren, dierlijk haar of sigarettengeuren (etc.) te bevatten.
 • Er mag niet geprobeerd zijn een gebrek te herstellen.
 1. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 10 van dit artikel genoemde handelswijze.
 2. Indien klant de bestelling wenst te retourneren, kan klant het retourformulier invullen. Het staat klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Disciple Fashion kenbaar te maken de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 3. Indien klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan Disciple Fashion om de overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Disciple Fashion de ontvangst hiervan.

 

Artikel 8. Annulering

 1. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door klant als leidend geldt.

 

Artikel 9. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend. En of zolang de voorraad strekt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Indien de klant een product koopt in een periode waar geen actie geld komt de klant ook achter niet daarvoor in aanmerking.
 4. Korting codes kunnen ongeldig worden verklaard bij (verdenking) van misbruik/fraude of een andere gegronde reden.
 5. Disciple Fashion heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 6. Klant dient betalingen aan Disciple Fashion volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Disciple Fashion is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 7. Disciple Fashion accepteert giftcards en tegoedbonnen als betaalmiddel. Wij verwijzen naar onze website voor een actueel overzicht. Giftcards verlopen één jaar na uitgiftedatum en kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld. Bij retouren wordt het eventuele restant aan tegoed terug op de giftcard gezet. Tevens kan er geen giftcard gekocht worden met korting of kortingscode.
 8. Disciple Fashion adviseert bij het gebruik van een giftcard/tegoedbon als betaalmiddel om de bon te bewaren voor het geval het product niet aan je verwachtingen voldoet. Verloren of gestolen giftcards/tegoedbonnen kunnen helaas niet vervangen worden
 9. Actuele verzendkosten van bestellingen binnen Nederland staan op de website vermeldt.
 10. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 11. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Disciple Fashion mede te delen.
 12. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 13. Indien Disciple Fashion besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 12 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud/intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het merkrecht, logo en auteursrecht op de website en de door Disciple Fashion aan de klant geleverde materialen berusten uitsluitend bij Disciple Fashion.
 2. Klant zal Disciple Fashion vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Alle geleverde producten blijven eigendom van Disciple Fashion totdat betaling hiervan volledig is voldaan en ontvangen.
 4. Alle risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging komt ingeval van toepassing van lid 1 van dit artikel vanaf het moment van de in ontvangst name van het product, voor rekening van de klant.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Disciple Fashion, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Disciple Fashion, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Disciple Fashion overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Disciple Fashion heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst. Klant heeft geen recht op schade vergoeding.

 

Artikel 12. Garantie

 1. Garantie is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Disciple Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Indien er toch een afwijking van het afgeleverde product door de klant geconstateerd word die niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn vanaf het tijdstip van aflevering, Disciple Fashion daarvan in kennis te stellen.
 4. Gebreken dienen schriftelijk bij Disciple Fashion via het retour formulier te worden gemeld.
 5. Indien Disciple Fashion de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, beschadiging door het niet volgen van was- etiketten of aangebrachte wijzigingen aan het product. Tevens geldt garantie niet in het geval van nalatigheid (water-, val en/of stootschade) of verkeerd gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Op ritsen en knopen geven wij geen garantie.
 7. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

 1. Disciple Fashion verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de website gepubliceerde privacy-en cookie statement.

 

Artikel 14. Registratie/account

 1. De klant kan ervoor kiezen om optimaal gebruik te maken van de website, door zich te registreren met een account op de website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registreren zich kan inloggen op de website. Klant dient een voldoende betrouwbaar wachtwoord te kiezen en is zelf verantwoordelijk.
 3. Disciple Fashion acht de klant zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Disciple Fashion is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en gaat er vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van klant.
 4. Indien klant vermoedt/weet dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Disciple Fashion daarvan in kennis te stellen. Disciple Fashion kan dan eventuele gepaste maatregelen nemen.

 

Artikel 15. Klachtenregeling

 1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel 12 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Disciple Fashion, dan kan hij ervoor kiezen om bij Disciple Fashion via het contactformulier op de website een klacht indienen.
 2. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Disciple Fashion in behandeling genomen. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Disciple Fashion binnen 15 werkdagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.
 3. Disciple Fashion neemt elke gegronde klacht van de klant serieus en streeft ernaar deze met tevredenheid af te handelen. Bij voorkeur neemt de klant eerst contact op met Disciple Fashion. Mocht de klant niet tevreden zijn over de afhandeling, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform.
 4. Doch hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel doet niet af aan de verplichtingen van klant die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst en of deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Disciple Fashion en haar klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien geschillen tussen Disciple Fashion en klant mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst zullen die worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Disciple Fashion gevestigd is.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Disciple Fashion is te bereiken via contact op de website: disciple-fashion.com.
 2. Bij communicatie op wat voor manier dan ook dient de identiteit van de afzender en de integriteit voldoende vast te staan.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Disciple Fashion afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer, type en zetfouten. Voor de gevolgen wordt geen aansprakelijkheid/schadevergoeding aanvaard.
 4. Disciple Fashion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 5. Disciple Fasion is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
 6. Disciple Fashion is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten

 

 

 

 

December 2023